WEBSHOP IN TEST-MODUS, BESTELLINGEN WORDEN NIET GELEVERD

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.

1. JouwKlimaatkast: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Seggelant-Noord 5-B,
3237 MG te Vierpolders, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69602999.

2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JouwKlimaatkast een Overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.

3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: JouwKlimaatkast en de Klant gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen
overeenkomst in het kader waarvan JouwKlimaatkast zich jegens de Klant heeft verbonden tot de
levering van Producten.

6. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door JouwKlimaatkast aan de Klant te leveren zaken,
waaronder begrepen retourgoederen, zoals klimaatkasten, keukenapparatuur en huishoudelijke
apparaten.

7. Webwinkel: www.jouwklimaatkast.nl.

8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie
die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JouwKlimaatkast in de Webwinkel en
iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet
op de Overeenkomst van toepassing.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen
Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
Schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van JouwKlimaatkast is vrijblijvend. Meteen, althans zo spoedig mogelijk nadat de bestelling
door de Klant is geplaatst, kan JouwKlimaatkast het aanbod nog intrekken, bijvoorbeeld in geval de
Producten toch niet meer leverbaar zijn. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft
plaatsgevonden, zal JouwKlimaatkast zo spoedig mogelijk voor terugbetaling zorgdragen.

2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
aanbod van JouwKlimaatkast door de Klant is aanvaard en de Klant heeft voldaan aan alle voorwaarden
die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in
lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

1. De Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend, tenzij de Klant een Consument is, in welk geval
het herroepingsrecht als bedoeld in de volgende leden van toepassing is.

2. De Consument kan de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, onder onze retourvoorwaarden vermeld op de retourpagina geheel of gedeeltelijk herroepen.

3. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door gebruik te maken van onze retourpagina. JouwKlimaatkast zal de ontbinding van de Overeenkomst bij goedkeuring van het retour niet meer bevestigen, maar direct de retourbetaling uitvoeren.

4. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de Producten en
de verpakking daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren
voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij
is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel
zou mogen doen. 

5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, zonder gebruikssporen en met alle geleverde toebehoren in de originele staat en originele verpakking onder de retourvoorwaarden vermeld op de retourpagina aan JouwKlimaatkast retourneren. JouwKlimaatkast behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds zijn gebruikt 

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een
manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. JouwKlimaatkast
is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze
te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling zonder toestemming van de Consument.

7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat consument de zending heeft ontvangen.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de
Producten voor rekening van de Consument. Indien het retour niet voldoet conform het bepaalde in lid 5 zullen de kosten voor het terugsturen van de zending voor rekening van de Consument zijn. De Consument heeft hierin 5 dagen om deze kosten te voldoen, anders behoudt JouwKlimaatkast zich het recht om het product te vernietigen. 

9. JouwKlimaatkast zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door JouwKlimaatkast zijn terugontvangen en het ontvangen retour voldoet conform het bepaalde in lid 5

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze; door
bezorging dan wel afhalen.

2. In geval van bezorging behoudt JouwKlimaatkast zich het recht voor de bestelling in gedeelten te leveren.
In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het herroepingsrecht pas aan op het
moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is
genomen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten tijdens de verzending zijn voor klant, dit is ook van toepassing indien de klant geen Consument is.

4. Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, zal JouwKlimaatkast binnen dertig

dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren. Indien wél een levertijd is overeengekomen, betreft
dit slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien JouwKlimaatkast niet binnen dertig dagen
respectievelijk de overeengekomen leveringstermijn levert, treedt het verzuim van JouwKlimaatkast pas
in als de Klant JouwKlimaatkast een Schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd waarin een redelijke
termijn is vermeld waarbinnen JouwKlimaatkast alsnog tot levering dient over te gaan en levering ook na
verstrijken van deze termijn is uitgebleven. Pas in geval het verzuim van JouwKlimaatkast is ingetreden, is
de Klant gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim van JouwKlimaatkast
betrekking heeft, te ontbinden en maakt hij aanspraak op evenredige terugbetaling dan wel
kwijtschelding. Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Klant dan ook geen aanspraak
op enige compensatie.

5. Indien JouwKlimaatkast als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt,
bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening
van de Klant.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN & GEBREKEN

1. In geval van bezorging van de Producten dient de Klant op het moment van leveren van de Producten
direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden.
Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de
Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Klant daarvan onverwijld per e-mail
([email protected]) mededeling te doen aan JouwKlimaatkast.

2. In geval de Producten op locatie van JouwKlimaatkast worden afgehaald, dient de Klant de Producten bij
afhalen te onderzoeken op zichtbare of anderszins kenbare gebreken. In dat geval wordt geacht dat de
Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud
door of namens de Klant zijn meegenomen.

3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-
kenbare gebreken van een Product, dienen binnen een dag na ontdekking van het gebrek, althans binnen
een termijn van een dag nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per
e-mail ([email protected]), bij JouwKlimaatkast te worden ingediend.

4. Het bepaalde in de vorige leden laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor
Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor JouwKlimaatkast uit een dergelijke klacht van de Klant
geen enkele verplichting voort.

6. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling bestaan, behoudens
voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

7. Het geleverde betreft retourgoederen die tegen bodemprijzen door JouwKlimaatkast worden
aangeboden. De Klant aanvaardt het risico dat een of meerdere Producten niet van de kwaliteit zijn die
de Klant in andere gevallen van nieuwe goederen mag verwachten. JouwKlimaatkast verstrekt 1 jaar garantie op hun producten, deze garantie geldt alleen op de functionele delen van het product en niet op de werking hiervan. Onder deze garantie vallen o.a. scharnieren, pootjes, plankjes, LCD Display indien deze niet tijdens transport of door de klant zelf zijn veroorzaakt. JouwKlimaatkast is en behoeft ook niet van de inhoud en staat van de
Producten op de hoogte te zijn. JouwKlimaatkast is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
gebreken van de Producten. Voorts garandeert JouwKlimaatkast dan ook geen minimale retailwaarde en
kan hij niet instaan voor de afwezigheid van defecten van de Producten. De Klant vrijwaart
JouwKlimaatkast van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.

8. Het bepaalde in het vorige lid doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de
Consument jegens JouwKlimaatkast kan doen gelden (conformiteit).

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. JouwKlimaatkast is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en
voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een
rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van
JouwKlimaatkast, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging,
onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn
Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien JouwKlimaatkast bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan
voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de
Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige
Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor
vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1. Voordat de Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief
eventuele verzendkosten. In andere gevallen zijn vermelde verkoopprijzen exclusief eventuele
verzendkosten, waarbij de daadwerkelijke door JouwKlimaatkast gemaakte verzendkosten aanvullend
voor rekening van de Klant komen. De Producten zijn marge-goederen waarop 0% btw van toepassing is.

2. JouwKlimaatkast is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en
eventuele verzendkosten te vorderen, met dien verstande dat JouwKlimaatkast een Consument niet zal
verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.

3. JouwKlimaatkast is niet gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in
gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens
JouwKlimaatkast.

4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door JouwKlimaatkast aangewezen wijze, op het daartoe
door hem aangegeven moment.

5. JouwKlimaatkast is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem
beschikbaar te stellen.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag
dat dit verzuim intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke
(handels)rente verschuldigd.

7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging
van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Klant
verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die
uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan
JouwKlimaatkast kan worden toegerekend.

2. Naast het bepaalde in artikel 6.7, is JouwKlimaatkast in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

3. Mocht JouwKlimaatkast ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor
enige schade, dan heeft JouwKlimaatkast te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient
JouwKlimaatkast hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van
JouwKlimaatkast ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van JouwKlimaatkast is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de
Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van
JouwKlimaatkast betrekking heeft.

5. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 10. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in
artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, per e-mail
([email protected]) te worden ingediend bij JouwKlimaatkast.

2. Bij JouwKlimaatkast ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst
daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van
zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument
het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van JouwKlimaatkast totdat de Klant al zijn
betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JouwKlimaatkast te bewaren.

4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van JouwKlimaatkast
rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht JouwKlimaatkast
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het door de Klant aan JouwKlimaatkast verschuldigde
terstond volledig opeisbaar.

6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JouwKlimaatkast of door JouwKlimaatkast
aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient JouwKlimaatkast op eerste verzoek alle
informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de
uitoefening van de eigendomsrechten van JouwKlimaatkast staande redelijke kosten, komen voor
rekening van de Klant.

7. Als de Klant, nadat de Producten door JouwKlimaatkast aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn
verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend
geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen
ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2. JouwKlimaatkast is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan
een derde.

3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen
om het geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de
weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van
JouwKlimaatkast aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie
daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Wat is een gecontroleerd retourproduct?

Dit is een product dat is teruggestuurd naar de verkoper of fabrikant en grondig is getest op eventuele defecten of beschadigingen. Het kan nog steeds enkele gebruikssporen of kleine beschadigingen hebben, vaak is transportschade. Indien het product een defect had is dit verholpen, alle producten functioneren dus 100% en zullen als splinternieuw in gebruik ervaren worden. Zie hieronder enkele voorbeelden van gebruikssporen. Meer info? Lees onze FAQ.

Belangrijk: Niet op ieder product zijn gebruikssporen aanwezig.